Eigen publicaties

Lerende netwerken in perspectief & Slapende vermogens werken niet

Eigen publicaties

Lerende netwerken in perspectief. Inclusief 50 beproefde methodieken voor de begeleiding van lerende netwerken, Acco, 2012.

“Lerende netwerken in perspectief” situeert lerende netwerken in de huidige context van organisatie- en talentontwikkeling. Diepgaand leren gebeurt tussen de oren én tussen de neuzen, zijnde in verbinding met anderen. Het boek breekt een lans voor lerende netwerken en communities of practice als uitgelezen middel hiertoe. Het vormt een provocatie ten opzichte van traditionele opleidingen en social media en houdt een een pleidooi voor lerende netwerken als aanvulling voor individuele coaching. Naast kritische succesfactoren en hefbomen, wordt een concreet stappenplan aangereikt voor de opstart van een lerend netwerk. Inspiratie hiervoor werd geput uit Europese projecten en bestaande lerende netwerken. De kern van het boek wordt gevormd door een aantal praktische handvaten voor de begeleiding van lerende netwerken. Deze methodieken zijn allen ‘uitgetest’ en worden ‘hapklaar’ beschreven (in het kort, hun opbrengst, de aanpak voor de begeleider, tips en varianten). Ze zijn niet alleen van nut bij de begeleiding van lerende netwerken, maar ook bij de begeleiding van werkgroepen, projectgroepen, e.a. (in principe telkens wanneer mensen samen komen om te leren…). Ook de methodieken worden ‘in perspectief’ geplaatst, waarbij elk type methodiek wordt gewogen ten opzichte van de groepsdynamische - en leerfase waarin de groep zich bevindt.

De beschreven methodieken horen thuis in de rugzak van elke groepsbegeleider (consultant, trainer, leerkracht,…) zodat deze bewust en creatief een keuze kan maken van welke methodiek op welk moment het beste effect kan ressorteren. Door afwisseling in methodiek, kunnen alle leerstijlen aangesproken worden. Het is echter niet zozeer de methodiek, maar vooral de houding vanwaaruit en het moment waarop de methodiek ingezet wordt, die maakt of het werkt of niet... Het boek is inmiddels uitverkocht, maar voor vragen kan je steeds bij ons terecht. Vanuit de publicatie volgde de begeleiding van heel wat lerende netwerken (met bedrijfsleiders, met diensthoofden van woonzorgcentra, met ploegbazen, kortom met leidinggevenden uit verschillende settings). Een ander neveneffect is de begeleiding van intervisies en het geven van train the trainer rond deze topics.


Slapende vermogens werken niet. HRM ook voor uitvoerenden, Acco 2000.

Als een onderneming haar werknemers wil binden en verbinden dan moeten slapende vermogens, die in elke organisatie aanwezig zijn, worden wakker geschud. Dat dit thema steeds vaker opduikt in seminaries en studiedagen getuigt dat menselijk potentieel belangrijk is, alsook dat HRM niet in staat geweest is haar beloftes waar te maken. Het toenemende belang van kennis, in combinatie met een nog toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en het tekort aan inzetbare arbeidskrachten, vraagt om creatieve oplossingen. Dit boek geeft weer dat deze niet altijd buitenshuis gezocht moeten worden: er zit nog heel wat onbenut potentieel in de huidige werknemers.

Een duurzaam HRD-beleid kan slapende vermogens wekken en wakker houden. De D staat hierbij voor duurzaamheid, development, diversiteit en diverse organisatieniveaus. Het voeren van dergelijk HRD-beleid is geen kwestie van op zich staande interventies en acties. Het is veeleer kwestie van een meersporenbeleid en een integrale aanpak, waarbij de concrete invullingen zich voltrekken tot ver buiten de bedrijfsgrenzen.